Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Organizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Laboratoryjnej „ Młodzi Diagności w Łodzi”, zwanej dalej „Konferencją” jest Komitet Organizacyjny, zwany dalej „Komitetem” powołany przez Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Studentów Medycyny Laboratoryjnej, Organizacji studenckiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
2. Konferencja odbędzie się w dniach 16- 17 listopada 2018 roku w Centrum Kliniczno- Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 251 w Auli Zachodniej.
3. W ramach Konferencji odbędzie się Konkurs Studenckich Prac Naukowych, zwany dalej „Sympozjum” oraz sesja plakatowa dla osób specjalizujących się w dziedzinach diagnostyki medycznej

ZASADY UCZESTNICTWA W SYMPOZJUM
§ 1.

1. Konferencja związana jest z szeroko pojętą diagnostyką laboratoryjną.
2. W ramach Sympozjum odbędą się trzy sesje :
I sesja przeznaczona dla studentów studiów magisterskich Analityka Medyczna (mikrobiologia, hematologia; toksykologia, terapią monitorowaną i medycyną sądową; biologia molekularna i genetyka; diagnostyka laboratoryjna)
II sesja dla słuchaczy studiów doktoranckich wszystkich kierunków uczelni wyższych o profilu medycznym (sesja plakatowa)
III sesja dla diagnostów laboratoryjnych będących w trakcie specjalizacji (sesja plakatowa)
3. Prezentacja prac zakwalifikowanych do Sesji I odbędzie się w formie ustnej bądź plakatowej, zaś prace konkursowe w II i III Sesji w formie tylko plakatowej.
4. Opiekun Organizacji powoła Komisję Naukową ds. Kwalifikacji Prac, zwaną dalej „Komisją”, złożoną z pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Komisja będzie miała prawo decydować o zakwalifikowaniu pracy do Sesji oraz formie doniesienia. Decyzją Komisji, liczba prac zaprezentowanych podczas Sympozjum zostanie dostosowana do możliwości organizacyjnych.
5. O zakwalifikowaniu pracy na Sympozjum decyduje Komisja, która oceniać będzie wartość merytoryczną nadesłanych streszczeń.
6. Na Sympozjum mogą być prezentowane prace oryginalne lub poglądowe.
7. Komisja odrzuci prace zgłoszone niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
8. Od decyzji Komisji nie można się odwoływać.

§ 2.

1. Oficjalnym językiem Sympozjum jest język polski.
2. Osoby prezentujące swoje prace konkursowe oraz ich współautorzy we wszystkich trzech sesjach rejestrują się jako uczestnicy czynni.
3. Poza uczestnictwem czynnym (osoba prezentująca i współautorzy) przewidywana jest również możliwość uczestnictwa biernego w Sympozjum.
4. Za udział w Sympozjum będzie pobierana opłata w wysokości 50 złotych od uczestników czynnych oraz 20 złotych od uczestników biernych, 70 zł za uczestnictwo diagnosty laboratoryjnego w trakcie specjalizacji oraz słuchaczy studiów doktoranckich.
5. Opłatę konferencyjną należy uiścić na podane w wiadomości zwrotnej po wypełnieniu formularza rejestracyjnego konto Uniwersytetu Medycznego w Łodzi do dnia 30.10.2018r.- uczestnicy czynni; 30.10.2018r.- uczestnicy bierni z dopiskiem „Udział w konferencji Młodzi Diagności w Łodzi II”, w tytule należy także podać imię, nazwisko, rodzaj uczestnictwa (czynny; bierny) oraz nazwę uczelni.
6. Komitet nie zapewnia uczestnikom noclegów.

§ 3.

1. Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod ww. adresem strony internetowej.
2. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa dla uczestników czynnych upływa 30.10.2018r. a biernych upływa dnia 30.10.2018r.
3. Pracę winien zarejestrować uczestnik prezentujący podając w formularzu również dane współautorów. Współautorzy nie muszą dodatkowo rejestrować swojego uczestnictwa. Automatycznie podlegają procesowi rejestracji jako uczestnicy czynni z całymi przytoczonymi przez regulamin prawami i obowiązkami.
4. O poprawnej rejestracji uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.
5. Wszystkie pola formularza powinny zostać wypełnione.
6. Limit treści streszczenia to 2000 znaków (wraz ze spacjami).
7. Streszczenie nie może zawierać tabel oraz rycin.
8. Streszczenie powinno zawierać punkty: Wstęp, Cel pracy, Materiał i Metody, Wyniki, Wnioski – według ogólnie przyjętego schematu.
9. Za treść i formę odpowiada osoba zgłaszająca.
10. Informacja o ostatecznym zakwalifikowaniu pracy do Sesji zostanie przesłana na adres mailowy zawarty w formularzu rejestracyjnym.

§ 4.

1. Do dyspozycji autorów będzie rzutnik multimedialny. Prezentacje multimedialne powinny być zapisane na płycie CD-R bądź na pen-drive w programie Power Point (wersja 1997-2003) oraz w formacie PDF. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność oprogramowania.
2. Autorzy prac są zobowiązani do przygotowania prezentacji multimedialnej w formie elektronicznej w języku polskim.
3. Doniesienia prac będą się odbywać wg harmonogramu ustalonego przez Komitet. Harmonogram zostanie podany do wiadomości zainteresowanych na stronie przed Sympozjum. Niniejszym Komitet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie.
4. Praca powinna być wygłoszona przez jednego z autorów.
5. Każdy uczestnik może zaprezentować więcej niż jedną pracę. Dodatkowo każdy uczestnik może być współautorem maksymalnie 3 prac.
6. Praca może mieć maksymalnie pięciu autorów.
7. Czas przeznaczony na prezentację doniesienia ustnego w formie prezentacji multimedialnej wynosi – 7 minut, na dyskusję – 3 minuty, zaś doniesienia formie plakatowej powinny być prezentowane w czasie max. 5 minut.
8. Wszyscy autorzy pracy są zobowiązani do uczestnictwa w dyskusji. Jury ma prawo zadać pytanie dotyczące prezentowanej pracy każdemu z autorów.
9. Prezentację należy dostarczyć osobie prowadzącej Sesję na pół godziny przed rozpoczęciem Sesji. Nazwa pliku powinna być opisana nazwiskiem wygłaszającego oraz tytułem pracy. Niedostarczenie prezentacji w podanym terminie jest równoznaczne z przesunięciem doniesienia na koniec Sesji.
10. W przypadku spóźnienia się osoby prezentującej, doniesienie zostanie przesunięte na koniec Sesji.
11. Prace, które nie stanowią samodzielnej pracy autorów i będące częścią rozprawy doktorskiej (za wyjątkiem sesji przeznaczonej dla słuchaczy studiów doktoranckich) bądź habilitacyjnej, nie zostaną ocenione. Decyzję o odrzuceniu podejmuje Jury. Decyzja ta będzie nieodwołalna.

§ 5.

1. Pracę będą oceniane przez Jury, w skład którego wejdą pracownicy naukowi, specjaliści z dziedziny zgodnej z tematem Sympozjum. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna.
2. Elementy pracy oceniane przez Jury to: wartość merytoryczna, sposób prezentacji, sposób prowadzenia dyskusji, wkład własny w przygotowanie pracy
3. Po zakończeniu Sesji będzie sporządzony protokół zawierający ocenę poszczególnych prac.
4. Na podstawie wyników zamieszczonych w protokole zostaną wyłonione:
najlepsze prace (I miejsce, II miejsce, III miejsce) w Sesji przeznaczonej dla studentów studiów magisterskich,
najlepsza praca (I miejsce,) plus wyróżnienie w Sesji przeznaczonej dla słuchaczy studiów doktoranckich,
najlepsza praca (I miejsce) plus wyróżnienie w Sesji przeznaczonej dla diagnostów laboratoryjnych specjalizujących się.
5. Komisja zastrzega sobie prawo do zamknięcia Sesji dla słuchaczy studiów doktoranckich i/lub Sesji dla diagnostów laboratoryjnych  w przypadku zbyt małego zainteresowania.

§ 6.

1. Dowodem uczestnictwa w Sympozjum jest Certyfikat wręczany na koniec obrad Sympozjum. Certyfikaty rozróżnia się na Certyfikat uczestnictwa czynnego oraz na Certyfikat uczestnictwa biernego. Komitet zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia Certyfikatu osobie, która nie uczestniczyła w obradach oraz w sytuacji, gdy praca nie zostanie wygłoszona przez jej autorów.
2. Zgłoszenie pracy do Sympozjum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Komitet w celach organizacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 1.

1. Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów nie ujętych w wyżej wymienionym Regulaminie przysługuje wyłącznie Komitetowi.
2. Komitet zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.